దేశం మనదే తేజం మనదే ఎగురుతున్న జెండా మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే ప్రజల అండదండా మనదే...

దేశం మనదే తేజం మనదే ఎగురుతున్న జెండా మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే ప్రజల అండదండా మనదే...
ఎన్ని బేధాలున్నా...
మాకెన్ని తేడాలున్నా..
దేశమంటే ఏకమౌతాం Happy Independence Day
1 of 3 Next